Rehoboth
Drostenstraat 1a
8271 TC IJsselmuiden
Tel.: 038-3316435
E-mail: directie@rehoboth-ijsselmuiden.nl

De activiteitencommissie bestaat uit zeven ouders die gekozen zijn door de ouders. Zij helpen bij allerlei activiteiten op school zoals; sinterklaas, Kerstfeest, Pasen, kamp, schoolreizen, avondvierdaagse, enz.

Zitting in de activiteitencommissie hebben:
Mevr. H. Faber; Mevr. A. Dekker; Mevr. J. Palland; Mevr. N. Flier; Mevr. K. Kwakkel; Mevr. S. Potkamp; Mevr. G. Westendorp tel:3330713

Een lid heeft zitting voor een periode van drie jaar. Heeft een lid na drie jaar nog kinderen op school en wil zij aanblijven, dan wordt ze geacht herkozen te zijn.

Dit wordt dan medegedeeld aan de ouders. Is een lid aftredend en niet herkiesbaar, dan worden de ouders in de gelegenheid gesteld hun stem uit te brengen op twee of meer kandidaten. Bij de kandidaatstelling worden de ouders betrokken, maar de directie beslist uiteindelijk wie kandidaat worden gesteld. Deze verkiezingen worden gehouden tijdens de tienminuten avonden, omstreeks half november. De werkzaamheden worden geregeld volgens het huishoudelijk reglement en de statuten. Het bevoegd gezag stelt financiële middelen ter beschikking. De kas van de activiteitencommissie wordt aangevuld met een vrijwillige bijdrage van de ouders, die meestal in sept./okt. gevraagd wordt. Richtlijn voor deze vrijwillige bijdrage is € 15, -.

Ouders, van wie in de loop van het schooljaar kinderen de school gaan bezoeken kunnen ook op een ander moment de vrijwillige bijdrage geven. Het bankrekeningnummer van de activiteitencommissie is: NL 66 RABO 0143 3549 73.

 

Wij zijn een HOIJ school