Rehoboth
Drostenstraat 1a
8271 TC IJsselmuiden
Tel.: 038-3316435
E-mail: directie@rehoboth-ijsselmuiden.nl

Waar gaat het om?

Er kan iets gebeuren waarover je een klacht wilt indienen. Dat kan. Of het nu om leerlingen gaat, om hun ouders, om leerkrachten, om bestuursleden of om vrijwilligers, Iedereen die bij de school betrokken is, heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen over iets waar ze het niet mee eens zijn.  Natuurlijk kunnen heel wat probleempjes en problemen door de school worden opgelost. De directeur heeft hierin een taak en zo nodig kan een vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Het was al mogelijk om bij ernstige klachten over (vermoedelijke) ongewenste intimiteiten in de seksuele sfeer naar een vertrouwenspersoon toe te gaan. Die mogelijkheid is, zoals gezegd, uitgebreid.

 

Wat kun je doen?

Als iemand ergens niet tevreden over is, dan kan hij naar diegene toegaan, die daarbij direct betrokken is.  Bijvoorbeeld naar de leerkracht, de directeur of een bestuurslid/raad van toezicht. Zij kunnen dan proberen om het probleem op te lossen. Als het probleem niet kan worden opgelost of als het om een ernstig probleem gaat, dan kan contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon van de school, eventueel na doorverwijzing door een contactpersoon op school. Hun namen en adressen vindt u hieronder vermeld.


De school is aangesloten bij de landelijke Klachtencommissie voor het gereformeerd onderwijs. Als de vertrouwenspersoon niet kan bemiddelen in het probleem, dan heeft iemand (de klager) het recht om een klacht in te dienen. De vertrouwenspersoon helpt zo nodig hierbij. Gaat de klacht over mogelijk strafbare feiten, dan kan de vertrouwenspersoon helpen bij het doen van aangifte bij politie en justitie. De klacht moet worden ingediend bij het schoolbestuur/raad van toezicht of bij de Klachtencommissie.


De volledige klachtenregeling (met een toelichting erbij) is op school in te zien. Daarnaast is er in verband met de kwetsbaarheid van sommige zaken, de mogelijkheid om bij de vertrouwenspersoon een exemplaar van de klachtenregeling aan te vragen. 

Vertrouwenspersoon is de heer Wilfred de Vries, telefoonnummer  06-20594989 of 0527-686974.

 

De rol van de contactpersoon

De contactpersoon is makkelijk toegankelijk voor leerlingen, ouders en personeel en is op de hoogte van de cultuur binnen de school.

De contactpersoon geeft aan het begin van elk schooljaar voorlichting aan de kinderen van groep 5 -8, zodat ze bekend worden met het bestaan van de vertrouwens- en contactpersoon. Er wordt een folder uitgedeeld met als titel “Veilig op school” De kinderen weten wie de contactpersoon is en dat ze hiermee contact kunnen zoeken. Dit kunnen ze doen door een afspraak te maken of een briefje in de daarvoor bestemde brievenbus te stoppen.  De contactpersoon kan dan in gesprek gaan met het kind en  indien nodig doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon.

De contactpersoon op onze school is: Anneke Sleurink, leerkracht van groep 2.

 

 Wij zijn een HOIJ school